Hej på er sköningar! Hur har ni det? Jag har haft några dagars ledighet och ville passa på att berätta för er om att jag håller på att göra ÄNNU ett försök med Nioxin, ja det känns som att jag aldrig kan förlika mig med mitt tunna, tråkiga hår, så jag är beredd att göra allt jag kan. Då undrar ni såklart om jag är helt från vettet?! Kanske det, förra gången använde jag det bara fyra veckor och var som ni kanske vet, inte nöjd med resultatet och begärde pengarna tillbaka. Nu tänker jag använda det längre än fyra veckor och sen har jag lagt till en produkt jämfört med den förra gången jag körde med Nioxin. Nämligen Nioxin Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment (100 ml), som är en Leave-in behandling som ska öka tjockleken på varje hårstrå och därigenom göra håret fylligare. Det innehåller bl.a. nikotinamid, panthenol och koffein som tränger in i håret och ger det en boost, det blir mer fylligt samt gör också varje hårstrå tjockare från roten. Detta är då testat vid en daglig applicering och användning, vilket man inte ska glömma. Det gäller att vara ihärdig och ha tålamod, vilket jag inte hade förra gången.

1

Jag har också köpt ett Hair System Kit (likadant som förra gången) som jag använder nu, som innehåller en Cleanser,  (Schampo på 150 ml), en Scalp Revitaliser (Balsam på 150 ml) och slutligen en  Scalp & Hair Treatment (Leave-in behandling på 40 ml). Dessa kit finns för alla typer av hår och jag har ännu en gång valt nr 4 för kemiskt behandlat hår, eftersom jag färgar och slingar mitt hår regelbundet.

2

Hår är något som de flesta av oss har, men det är väldigt individuellt, eftersom det kan skilja i kvalitet, tjocklek och mängd. Nu kan man ju undra varför en del människor har tjockt hår och en del av oss har tunt hår? Det beror på en massa olika orsaker, den vanligaste är att det till största del är ärftligt, tunt/tjockt hår kan ligga i släkten. I mitt fall så finns det en hel del personer i min släkt med tunt hår, så det är en stor orsak för mig. Sedan kan det även bero på vissa sjukdomar, eller psykisk stress. I mitt fall så har jag både en sjukdom (fibromyalgi) och har till och från känt mig stressad. Sedan finns det också de som kan tappa hår pga hormonförändringar som t.ex. klimakteriet, där är jag nu, men mitt problem är inte att jag tappar så mycket hår, utan att jag har så tunt hår och att mina hårstrån sitter så glest. Vissa läkemedel kan också orsaka håravfall, och ofta är håravfall vanligare hos män och kan starta så tidigt som i 20-års åldern för en del män. Däremot är det ofta vi kvinnor som talar om att vi lider av vårt tunna hår, eller håravfall. Har någon av er stött på dessa problem? Har ni funnit någon lösning? Det finns mycket man kan skriva om detta ämne och man kan såklart gå ännu djupare i ämnet, men jag väljer att inte göra det denna gång, jag vill mer fokusera på orsaker och de produkter jag använder i nuläget.

3

Alla produkter i detta fjärde kit är skapat för att ge ett tätare hår, och ett skydd för hårbotten och ge en bra fukt och balans till det färgade håret. Schampot ska avlägsna talg som kan täppa till hårsäckarna, det rengör både hår och hårsäckar från fett och smutspartiklar. Balsamet ska ge en bra fuktbalans och stärka håret. Den tredje och sista produkten i kitet är  en behandling i skumform som innehåller antioxidanter och botaniska ämnen som tillsammans skapar en hälsosam och sund miljö i hårbotten.

4

Nu har jag använt dessa fyra produkter i några veckor och jag kan redan märka en skillnad från förra gången då jag körde denna behandling. Jag kan särskilt känna en skillnad på mitt hår direkt efter att jag applicerat Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment, då blir det en både kännbar och synlig skillnad på mitt hår, det känns helt plötsligt som om jag har mer hår, håret känns kraftigare när jag tar i det, när jag fönar och stylar det. Trodde aldrig det, men kan ärligt säga att den fungerar så den kommer jag absolut att fortsätta med, och för att få en så bra effekt som möjligt så kommer jag fortsätta med alla fyra produkter ett bra tag framöver. Så ja, jag får säga att jag faktiskt har ändrat mig en del när det gäller Nioxin, så köper ni Nixoin, missa inte Diaboost, för den är riktigt bra. Nioxin finns att köpa på flera skönhetssajter, och de finns i större förpackningar än de som jag visat upp. Du kan hitta dessa produkter till ett bra pris hos Look Fantastic.

5

6

Hi there beauties! How are you doing? I’ve been having a few days off from work and I wanted to tell you about that I’m in the middle of doing yet ANOTHER try with Nioxin, yes it feels like I never can make peace with my thin, dull hair, so I’m ready to do everything I can. Perhaps you wonder if I’m completely crazy?! Maybe so, the last time I used this I only used it for four weeks and as you might know I wasn’t satisfied with the result and I used my money-back-guarantee. Now I’ll use it for more than four weeks and then I added yet another product compared to the last time I used Nioxin. It’s Nioxin Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment (100 ml), it’s a Leave-in-treatment that will increase the thickness on each hair and thereby make the hair fuller. It contains for example nicotinamide, panthenol and caffeine that penetrates the hair and gives it a boost, it’ll get more fuller and it also makes each and every hair thicker from the root. This is tested through a daily use, which is important to mention. It’s important to be persistent and to have patience, which I didn’t have the last time.

I also bought a Hair System Kit (the same as the last time) that I’m using now, and it contains a Cleanser (150 ml), a Scalp Revitaliser (150 ml) and finally a Scalp & Hair Treatment (40 ml). These sets are avaliable for all types of hair and I’ve chose no 4 yet another time for chemically treated hair, because I colour and highlighten my hair regularly.

The most of us have hair, but it’s very individually, since it differs in quality, thickness and amount. One might wonder why some people have thick hair and some of us have thin hair? This is because a lot of reasons, the most common one is that is by heritance, thin/thick hair may be inherited. In my case there is a lot of family members with thin hair, so that’s a big ground for me. And there can also be due to different diseases, or mental stress. In my case I both have a disease (fibromyalgia) and I’ve been stressed from time to time. There is also those who can lose hair due to hormone changes like menopause, where I am now, but my problem isn’t that I lose a lot of hair, it’s just that my hair is so thin and they’re so sparsely. Some medicines can cause hair loss, and men often lose hair more than women do and it can start early for some of them, in their 20’s. On the other hand us women talk a lot about our thin hair or hair loss. Has anyone of you these problems? Have you found any solutions to the problem? There’s a lot to be said about this subject and of course one can dig deeper in it, but I chose not to do that this time, I want to look at the causes and the products I use now.

All the products in this fourth set is created to give a more dense hair, and to give protection to the scalp and give moisture and balance to the coloured hair. The shampoo removes fat and particles of dirt. The conditioner gives a good balance of moisture and strengthens the hair. The third and final product in the set is a foam treatment that contains antioxidants and botanical substances that together creates a healthy environment for the scalp. 

Now I’ve been using these four products for a few weeks and I can already notice a difference from the last time I did this treatment. I can especially notice a difference on my hair after I’ve applied Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment, then I can sense both a noticeable and visible difference on my hair, instantly it feels like I’ve got more hair, the hair feels robust when I feel through it, and when I blow dry and style it. I never thought it could be like this, but I can honestly say that I works so I’ll definitely continue with this, and to get a good effect I’ll continue with all four products for a long time now. So yes, I must say that I’ve changed my mind when it comes to Nioxin, so if you’ll buy Nioxin, don’t miss out on Diaboost, because it’s really good. You can buy Nioxin at several beauty sites, and they also excists in bigger packages than those I’ve shown you. You can find these products at a good price at Look Fantastic.

With Love

Ann-Sofie